ประชุมเชิงปฏิบัติการ การมอบนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

#ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566 สู่การปฏิบัติ”

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566 สู่การปฏิบัติ” โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หัวหน้าหน่วยงานทั่วประเทศเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจและโครงการ (Flagship Project) ของกระทรวง พม. ประจำปี 2566 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม Asawin Grand C โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ

และในวันศุกร์ที่ 4 พศจิกายน 2565 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง พม.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” สู่การปฏิบัติ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้รับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งรับทราบ แผนงาน/โครงการและการดำเนินงานที่สำคัญ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยมุ่งหวังให้หัวหน้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.สามาถขับเคลื่อนภารกิจในปี 2566 โดยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรองรับสถานการณ์และแนวโน้มด้านสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: