ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ

ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมOne Home อ่างทอง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ เช่น การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การออมแห่งชาติ กองบุญแห่งการให้ การปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ข้อมูลอื่นๆ


Share: