ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากรกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐


Share: