ประชุม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”

–>> วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางนัทวดี อสิงสมานันท์ นักพัฒนาสัคมชำนาญการพิเศษ นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา ปนัดเศรณี ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าร่วมประชุม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ครั้งที่ 1 ประจำปืงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 76 จังหวัด มีทักษะความชำนาญการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสามารถให้บริการประชาชนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ


Share: