ประเมินความพิการ

ประเมินความพิการ

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายแพทย์ศรัณย์ชล ปาริฉัตรจิรภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลแสวงหา นายสมชาย แจ่มจันทร์ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแสวงหา (อพม.) ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจำลอง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลศรีพราน ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านพราน ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสีบัวทอง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพชรเมืองทอง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลห้วยไผ่ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อพม. และอสม. ช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่างๆ และครอบครัวไม่สามารถพาคนพิการมาประเมินความพิการที่โรงพยาบาลได้ให้เข้าถึงสิทธิ โดยลงพื้นที่ประเมินความพิการให้ถึงบ้านในพื้นที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 15 ราย และเมื่อโรงพยาบาลออกใบรับรองความพิการแล้วพม.อ่างทองจะทำการออกบัตรคนพิการเพื่อให้คนพิการ และครอบครัวคนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับ ตามโครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ครอบครัว หรือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดาและศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง และบริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: