ประเมินสภาพที่อยู่อาศัย ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และพิจารณาให้มีการปรับสภาพที่อยู่ อาศัยสำหรับคนพิการ


Share: