ประเมินสภาพที่อยู่อาศัย ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และพิจารณาให้มี การปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ทั้งสิ้นจำนวน 17 ครัวเรือน


Share: