ประเมินสภาพที่อยู่อาศัยตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้


Share: