ประเมินสภาพที่อยู่อาศัย ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และพิจารณาให้มีการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ทั้งสิ้นจำนวน 8 ครัวเรือน


Share: