ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) อำเภอแสวงหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) อำเภอแสวงหา

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566

นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เข้ากราบพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมพูดคุยพร้อมมอบนโยบายในการทำงานแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ในเวทีกิจกรรม ”จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม“ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ผ่านการสะท้อนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. สร้างการรับรู้โดยตรงถึงพื้นที่ ทั้งนี้ พม.อ่างทอง ได้ทำบันทึกความร่วมมือ

การพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์เชิงรุก ระหว่าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กับ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในตำบล เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติ และบริการอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ ลดปัญหา

และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ณ วัดพัฒนา (ดอนกร่าง) อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สำหรับกิจกรรม ”จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม“ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 73 ตำบล เป็นกิจกรรมที่เปิดเวทีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้สะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ พม. สะท้อนปัญหา/อุปสรรคของการทำงานด้านสังคม เพื่อหาแนวทางในการแแก้ไข ให้สามารถขับเคลื่อนงานและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงต่อความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน นอกจากนี้ ยังถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้นำท้องที่ ในการทำงานร่วมกัน เสริมพลังแก่ผู้นำท้องที่ในการชี้เป้า เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: