พม.อ่างทอง จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง

พม.อ่างทอง จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ พม.อ่างทอง ร่วมกับนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว กำนันตำบลมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลมหาดไทย ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองอ่างทอง ผอ.รพ.สต.มหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จัดกิจกรรม ”จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม“ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังสภาพปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ผ่านการสะท้อนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. สร้างการรับรู้โดยตรงถึงพื้นที่ ทั้งนี้ ได้ทำบันทึกความร่วมมือการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์เชิงรุก ระหว่าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กับ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในตำบล เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติ และบริการอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ ลดปัญหา และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ณ รพ.สต.มหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

จากนั้น ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลมหาดไทย จำนวน 1 ราย เป็นผู้สูงอายุประสบอุบัติเหตุ อาศัยอยู่เพียงลำพัง ไม่มีคนดูแล โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และชุดเครื่องนอน ซึ่งพม.อ่างทอง ได้จัดเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือ ต่อไป

สำหรับกิจกรรม ”จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม“ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 73 ตำบล เป็นกิจกรรมที่เปิดเวทีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น สะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ พม. สะท้อนปัญหา/อุปสรรคของการทำงานด้านสังคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขให้สามารถขับเคลื่อนงานและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงต่อความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน นอกจากนี้ ยังถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้นำท้องที่ ในการทำงานร่วมกัน เสริมพลังแก่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในการชี้เป้า เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: