พม.อ่างทอง ประชุมคณะอนุฯ อนุมัติงบ 2.27 แสนบาท ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 14 ครอบครัว

พม.อ่างทอง ประชุมคณะอนุฯ อนุมัติงบ 2.27 แสนบาท ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 14 ครอบครัว

พม.อ่างทอง ประชุมคณะอนุฯ อนุมัติงบ 2.27 แสนบาท ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 14 ครอบครัว

 สยามรัฐออนไลน์  7 กันยายน 2565 09:10 น. ข่าวทั่วไทย

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.65 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาเห็นชอบงบประมาณเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า วัตถุประสงค์และรายงานการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ งบประมาณเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็กประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน 14 ครอบครัว (เด็ก 31 คน) รวมจำนวนเงิน 227,000 บาท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน พิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็กต่อไป


Share: