กลุ่มเปราะบาง รับมอบทุนการศึกษา จาก พม.อ่างทอง

กลุ่มเปราะบาง รับมอบทุนการศึกษา จาก พม.อ่างทอง

พม.อ่างทอง มอบทุนการศึกษา ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 54 รายวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และเด็กที่อยู่ในการดูแลของผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง ได้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 37,000 บาท และ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดต้นสน จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 19,000 พื้นที่อำเภอป่าโมก เด็กนักเรียนโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 25,000 บาท ต่อมา เวลา 13.00 น.ลงพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางช้าย จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 24,000 บาท และเด็กนักเรียนโรงเรียนสุวรรณราชหงส์ จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 13,000 บาท โดยมีนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบฯซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน พร้อมกันนี้ ได้ให้กำลังใจ พร้อมคำแนะนำหลักการใช้ชีวิต แนะนำสิทธิสวัสดิการตามภารกิจ พม. แก่นักเรียนที่เข้าร่วมพิธีในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ และคณะครูทุกท่าน เป็นอย่างสูง ที่ได้เห็นถึงความสำคัญของเด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เด็กที่อยู่ในการดูแลของผู้สูงอายุ และมีปัญหาในเรื่องของทุนการศึกษา กรุณาสำรวจและส่งรายชื่อเด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งถือเป็นการมอบโอกาสให้เด็กได้มีกำลังใจในการสู้ชีวิต เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป โดย พม.อ่างทอง มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม “นำสู่สังคมดี คนมีคุณภาพต่อไป”


Share: