พม.อ่างทอง มอบบ้านแก่กลุ่มเปราะบาง

พม.อ่างทอง มอบบ้านแก่กลุ่มเปราะบาง

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ในการมอบบ้านแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมจากงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง นายระวีพงศ์ วีระพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว และนายสัมพันธ์ ทองลิ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลคลองวัว และตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง แก่คนพิการ จำนวน 2 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000 บาท แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 3 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท

จากนั้นร่วมกับ นายไพรัตน์ ทองหยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ และปลัดอำเภอป่าโมก พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มอบบ้านแก่คนพิการ จำนวน 1 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000 บาท มอบบ้านแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000 บาท และมอบบ้านแก่กลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม จำนวน 2 หลัง งบประมาณหลังละ 32,000 บาท และ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 132,000 บาท

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง เป็นการสนับสนุนให้ครัวเรือนในกลุ่มเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และครัวเรือนในฐานข้อมูล ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ซึ่งเป็นคนที่มีฐานะยากจน มีความเดือดร้อน สภาพบ้านเรือนผุพัง ทรุดโทรม ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต และสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณในความร่วมมือของพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้สำรวจ ส่งต่อข้อมูล และร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านใหม่ให้คนพิการ และผู้สูงอายุ เพื่อให้มีบ้านที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: