พม.อ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค้างจ่ายค่าไฟฟ้า 2 ปี ในพื้นที่อำเภอสามโก้

พม.อ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค้างจ่ายค่าไฟฟ้า 2 ปี ในพื้นที่อำเภอสามโก้

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง โดย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอสามโก้

นายสุชาติ คงประสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้

นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ เจ้าพนักงานที่ดิน

จังหวัดอ่างทอง

นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง

นางสาวจิราวรรณ ทองประจวบโชค

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอ่างทอง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อพม. ในพื้นที่ตำบลสามโก้

ร่วมมอบเงินจำนวน 9,200 บาท ช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ค้างจ่ายค่าไฟฟ้า ตั้งแต่ปี 2563 ถูกตัดไฟฟ้า ไม่มีแสงสว่างใช้ชีวิตประจำวัน โดยได้มอบเงินค่าไฟฟ้าที่ค้างจ่ายแก่เจ้าหน้าการไฟฟ้าอำเภอสามโก้ จำนวน 8,800 บาท และอีกจำนวน 400 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจากผู้มีจิตศรัทธา/ส่วนราชการ ดังนี้

1. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง จำนวน 500 บาท

2. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1,000 บาท

3. นายสุชาติ คงประสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ จำนวน 2,000 บาท

4. นางสาวนันทพร พงศ์อิศวรานันท์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ ปปส. จำนวน 1,000 บาท

5. นางสาวสุนิสา ผิวนวล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง จำนวน 500 บาท

6. นางณัฐธัญ กาหลง เกษตรและสหกรณ์ จำนวน 500 บาท

7. ดร.ธนิต วงศ์ปิยนันทกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 500 บาท

8. นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง จำนวน 500 บาท

9. พ.ต.ต.หญิง ภาคีพรรณ ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน 500 บาท

10. พ.ต.ต.หญิง สินีนาฏ เชิดชูตระกูลทอง เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน 500 บาท

11. ร.ต.อ.หญิง ศรีสกุล เธียรประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน 500 บาท

12. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จำนวน 500 บาท

13. นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง จำนวน 300 บาท

14. นางสาวจิราวรรณ ทองประจวบโชค หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 200 บาท

และ 15. นางวรินทรา มีชูวาศ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง จำนวน 200 บาท

พร้อมทั้งมอบข้าวสาร จำนวน 3 ถุง โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด จากกิ่งกาชาดอำเภอสามโก้

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอขอบพระคุณท่านสส. กรวีร์ ปริศนานันทกุล ท่านนายอำเภอสามโก้ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมบริจาคทุกๆ ท่าน ที่ได้เห็นความสำคัญของกลุ่มเปราะบางที่มีความยากลำบาก ไม่มีไฟฟ้าใช้ ร่วมใจสนับสนุนเงินทุนเพื่อปลดหนี้ค่าไฟฟ้าในครั้งนี้ ทำให้ครอบครัวกลุ่มเปราะบางได้มีแสงสว่างใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ พม.อ่างทอง จะวางแผนให้การช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ด้วย โดย พม.อ่างทอง มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม นำสู่ “สังคมดี คนมีคุณภาพ”ต่อไปอ ข้อมูลอื่นๆ


Share: