พม.อ่างทอง ร่วมบรรยายโครงการ แก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด

พม.อ่างทอง ร่วมบรรยายโครงการ แก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด

พม.อ่างทอง ร่วมบรรยายโครงการ “แก้ไขปัญผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์แผ่นดินจังหวัดอ่างทอง” รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
เวลา 13.00 น.

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมให้ความรู้ หัวข้อ “สิทธิการเข้าถึงความช่วยเหลือตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และบทบาทภารกิจ พม.” ตามโครงการ “แก้ไขปัญผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์แผ่นดินจังหวัดอ่างทอง” รุ่นที่ 2 แก่ผู้กระทำความผิดในคดีฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ สวัสดิการที่พึงได้รับ และเป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินชีวิต ณ วัดไร่ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ในการนี้ นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการฯ กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง ที่ได้เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ พม. เปิดโอกาสให้ได้เข้าร่วมบรรยายในกิจกรรมอบรมค่ายศูนย์ขวัญในวันนี้ ทาง พม.อ่างทอง ขอเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ให้สามารถกลับตนเป็นคนดี มีอนาคตที่ดี ไม่กลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และทาง พม. มีความพร้อมอย่างยิ่ง ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาสังคม “ร่วมสร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ” ต่อไป ข้อมูลอื่นๆ


Share: