พม.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้อบรมภาคปฏิบัติ โครงการอบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) รอบที่ 2

พม.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้อบรมภาคปฏิบัติ โครงการอบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) รอบที่ 2

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กองทุนสวัสดิการชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีตามโครงการ “อบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่)” ที่เริ่มทำการอบรมภาคปฏิบัติในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2566 โดยทำการฝึกซ่อมสร้างบ้านหลังที่ 4 พร้อมกันในทุกพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ เทศบาลตำบลโคกพุทรา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกและพัฒนาทักษะด้านการช่าง เป็นการต่อยอดอาชีพและเสริมรายได้ นอกจากนี้ยัง ช่วยให้กลุ่มเปราะบางได้รับการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ พม.อ่างทอง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เจ้าของบ้านเป้าหมายการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ จำนวน 2 ราย โดยได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร และได้ประสานายอำเภอโพธิ์ทอง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ ซึ่งเป็นคนพิการทางการสื่อ จำนวน 1 ราย

สำหรับโครงการอบรมอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) มีหลักการดำเนินโครงการเพื่อ “สร้างคน สร้างงาน เพื่อสร้างบ้านกลุ่มเปราะบาง” เพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้มีทักษะด้านงานช่าง นำไปต่อยอดอาชีพในอนาคต และยังเป็นการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ได้ทำการอบรมภาคทฤษฎีแก่ช่างชุมชน จำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 จากนั้นได้แบ่งกลุ่มลงฝึกในภาคปฏิบัติซ่อมสร้างบ้านกลุ่มเปราะบาง ทั้งหมด 40 หลัง แบ่งฝึกปฏิบัติจำนวน 3 รอบ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกภาคปฏิบัติในรอบที่ 2 โดยในปีนี้ ได้นำร่องโครงการใน 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอแสวงหา อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอวิเศษชัยชาญ

ในนาม พม. อ่างทอง

ต้องขอบพระคุณนายกเทศบาล/อบต. กองทุนสวัสดิการชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในพื้นที่ เป็นอย่างสูง ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ของกลุ่มเปราะบาง ทั้งทางด้านอาชีพ ด้านที่อยู่อาศัย ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการฯ ซึ่งถือเป็นโครงการที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: