พม.TAKECARE ดูแลถึงบ้าน “แนะนำในการประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุ”

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นางวาสนา ทองจันทร์ พมจ.อ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวสุดาภรณ์ ทับทิมอ่อน นักพัฒนาสังคม และนางสาวเกศินี ช่วยชู นักวิชาการเงินและบัญชี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้คำปรึกษาแนะนำในการประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อ.โพธิ์ทอง จำนวน 26 ราย


Share: