พระครูสุทธิกิจจาทร มอบโถส้วมให้กลุ่มเปราะบางอำเภอโพธิ์ทอง

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 – พระครูสุทธิกิจจาทร #รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง#เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ในฐานะ #ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง พร้อมด้วย นางวาสนา ทองจันทร์ #พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบโถส้วม พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการ โถส้วมใหม่ เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี ประจำปี 2565 ให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 4 ชุดๆ ละ 2,500 บาทรวมเป็นเงิน 10,000 บาท โดยมี นายอภิชาติ ศรีเหรา #นายอำเภอโพธิ์ทอง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร #เพื่อบูรณาการดำเนินงานเปลี่ยนโถส้วมใหม่ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และครัวเรือนใน ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ทอง (ศจพ.อำเภอโพธิ์ทอง) ให้ได้มีห้องส้วมที่เหมาะ ปลอดภัยนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสุข


Share: