พระครูสุทธิกิจจาทร สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร (ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร) สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 15 แห่ง มูลค่ากว่า 50,000 บาท เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ร่วมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้เฉลิมฉลองความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ และกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ มีคุณธรรม และเป็นคนดีของสังคม

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณพระครูสุทธิกิจจาทรฯ เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในครั้งนี้ถือเป็นการประสานความร่วมมือกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในการสนับสนุนกิจกรรมที่ดีแก่เด็กในพื้นที่ นอกจากนี้

ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กให้ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ต่อไป


Share: