พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาลวดลายผ้าไทย


Share: