มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง พร้อมศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลองครักษ์ลงพื้นที่โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 32,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนละ 3,000 จำนวน 10 ราย และทุนละ1,000 จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในการนี้ พมจ.อ่างทอง ให้คำแนะนำหลักในการใช้ชีวิต และแนะนำสิทธิสวัสดิการตามภารกิจ พม. โดยพมจ.อ่างทอง “หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นเด็กที่ได้รับทุนในวันนี้ได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ในวันข้างหน้า” ในการนี้ พม.อ่างทอง ได้มอบข้าวสาร จำนวน 30 ถุง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดาและศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง แก่ผอ.โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ เพื่อให้ผอ.หุงประกอบอาหารเช้า มอบให้แก่เด็กนักเรียน ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: