มอบบัตรประจำตัวคนพิการ

มอบบัตรประจำตัวคนพิการ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อพม. และอสม. มอบบัตรประจำตัวคนพิการหลังจากได้รับการประเมินความพิการเมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยนายแพทย์ภาคภูมิ อินทรประดิษฐ์ ผอ.โรงพยาบาลไชโย ในพื้นที่ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 ราย ตามโครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้คนพิการ และครอบครัวคนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับ และมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 ห่อ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง และสร้างขวัญกำลังใจให้ครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมโดยนายสำรวย ฉิมฉวี ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: