มอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม

มอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นายภราดร ปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโพสะศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านแห ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจำปาหล่อ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนรสิงห์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโผงเผงศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางเสด็จ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่มอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 11 ราย ในพื้นที่ตำบลโพสะ จำนวน 2 รายตำบลบ้านแห จำนวน 1 ราย ตำบลจำปาหล่อ จำนวน 4 ราย ตำบลนรสิงห์ จำนวน 1 ราย ตำบลโผงเผง จำนวน 2 ราย ตำบลบางเสด็จจำนวน 1 ราย โดยใช้้งบประมาณทั้งสิ้น 530,000 บาท ในการนี้พม.อ่างทอง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมทั้ง 11 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โตโยต้า โฆสิตอ่างทองผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: