มอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย

มอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองนางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอบทมศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านพราน พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และอพม. มอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านสบายเพื่อยายตา จำนวน 3 หลัง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติจำนวน 274,780 บาท แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ และตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง และพม.อ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร โดยพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร และบริษัท โตโยต้า โฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ข้อมูลอื่นๆ


Share: