มอบเงินอุดหนุนโครงการให้ศูนย์บริการคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ


Share: