มอบโถส้วม

มอบโถส้วม

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหารร่วมกับพม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบโถส้วม จำนวน 1 ชุด มูลค่า 2,500 บาท แก่นางพรนิภา คงใหญ่ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลบ้านพราน และกำนันตำบลบ้านพราน เพื่อนำไปบูรณาการดำเนินงานเปลี่ยนโถส้วมใหม่ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ข้อมูลอื่นๆ


Share: