ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

hr

วิสัยทัศน์

 • พม. เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ

พันธกิจ

 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
 3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 2. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
 4. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2566

hr

วิสัยทัศน์

 • ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต

พันธกิจ

 1. เสริมสร้างศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 2. เสริมสร้างโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม
 3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 4. ยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงด้วยธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีดิจิทัล

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอย่างยั่งยืน

 2. สร้างโอกาสและยกระดับการคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย

 3. พัฒนาทุนทางสังคม สร้างการมีส่วนร่วมเสริมเศรษฐกิจฐานราก สู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

 4. มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

นโยบายพุ่งเป้า

 1. การพัฒนาเด็กและเยาวชน

 2. การพัฒนาด้านสตรี ครอบครัว

 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 4. การพัฒนาสังคมผู้สูงวัยคุณภาพ

 5. การพัฒนากลุ่มคนไร้ที่พึ่ง
 6. การเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
 7. การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
 8. การยกระดับการคุ้มครองทางสังคม
 9. การพัฒนาเครือข่าย อาสาสมัคร และหุ้นส่วนสังคม
 10. การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

โครงการสำคัญ (Flagship Projects)

 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

 2. ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

 3. สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้

 4. สังคมไทยไร้ความรุนแรง

 5. สานพลังเครือข่าย เพื่อเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคม

 6. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย การคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย

 7. พม. NEXT (Next Gen, Next Level)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial