รประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอ่างทอง (ศจพ.จ.)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕


Share: