รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง มอบข้าวสาร-น้ำดื่มแก่กลุ่มเปราะบางต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง


Share: