ระชุมชี้แจงแนวทางการประเมินประสิทธิภาพทีมพม.ระดับจังหวัด ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home) 


Share: