รับสมัคร บุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดีอันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสืบไป ซึ่งมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ เว็บไซต์ http://qrgo.page.link/ch3TW


Share: