#รับ สมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ.2564

รับ สมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

รับ สมัครคัดเลือก #รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ.2564 และ #รับสมัครคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พ.ศ.2564 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทยในการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม#โดยสามารถเสนอชื่อพร้อมประวัติชีวิตและผลงานตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนด ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1882FcGTcXHtcYTtKyHqnvaK11iTUIF94/view?usp=sharing
https://angthong.m-society.go.th/


Share: