ร่วมการประชุมทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอ่างทอง


Share: