ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนพิการในโครงการส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน


Share: