ร่วมรับฟังการขี้แจงการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ระดับจังหวัด


Share: