ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอ่างทอง
ร่วมกับคลังจังหวัดอ่างทอง อธิบายการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (รอบใหม่)
ที่จะลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการจังหวัด
อ่างทอง ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ มีความพร้อม
ในการลงทะเบียน ข้อมูลอื่นๆ


Share: