ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงการประกอบอาชีพและสภาพครอบครัว ผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาชีวิตคนพิการ


Share: