ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในตำบลองครักษ์ และตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง


Share: