ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโผงเผงร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก พร้อมด้วยกาชาดอำเภอป่าโมก รพ.สต.โผงเผง และผู้นำหมู่บ้าน มอบเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส


Share: