นอ.ป่าโมก ร่วมกับ พม.อ่างทองเปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโรงช้าง”

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. พม.อ่างทอง ร่วมกับนายจาริก ฤทธิ์กระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายในพื้นที่ เปิด ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบล โรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการบริการสวัสดิการสังคม ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงเพื่อลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการสังคม ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึงเป็นธรรม โปร่งใสและรวดเร็ว ในพิธีเปิดมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 20 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และโรงหล่อ แสงแก้วสุข ซึ่งมีพระครูปลัดวิษณุ ภูริปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะตำบลเอกราช เจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพธิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพิ่มเติม https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5004687156295046&id=100002614334201

ศูนย์ช่วยเหลือ


Share: