สร้างความเข้าใจกับประธานอาสาสมัครพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อ.พ.ม.)

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง และ นางสาวอุไรภัสร์ ทรงความเจริญ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อสร้างความเข้าใจกับนายสำรวย ฉิมฉวี ประธานอาสาสมัครพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อ.พ.ม.) ตำบลไผ่ดำพัฒนา และนางบุณยนุช พิมพ์เถื่อน ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ดำพัฒนา ตามโครงการ “พม. Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะตามไปเยี่ยมคุณ” เพื่อรองรับการเปิดตัวโครงการพร้อมกันทั่วประเทศภายในเดือนมกราคม 2564 และขอความร่วมมือให้รวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือตรงตามความต้องการต่อไป


Share: