สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ครัวเรือนแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 10 ครัวเรือน


Share: