สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ครัวเรือนที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน ๑ ครัวเรือน


Share: