สัมภาษณ์ให้ข้อมูลกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรในการจัดอบรมการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ (จอมยุทธ์)


Share: