สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.นายสุวิทย์ สร้อยแสง ประธาน อพม. อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้รับคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2566

2.นายอำนาจ เสนาะจิต ประธาน อพม. อำเภอโพธิ์ทอง ได้รับคัดเลือกเป็น อพม. ดีเด่น ประจำปี 2566

3.นางพรนิภา คงใหญ่ ประธาน อพม. ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา ได้รับคัดเลือกเป็น อพม. ดีเด่น ประจำปี 2566


Share: