สำรวจครอบครัวอุปการะ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลครัวเรือนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share: