หารือเรื่องการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน และการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล


Share: