อธิบายการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

อธิบายการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนางอโนชา สุวรรณภาพ คลังจังหวัดอ่างทอง พร้อมธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อธิบายการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565(รอบใหม่) ที่จะลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองเพื่อให้ผู้นำชุมชน มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการรัฐที่ควรได้รับตามกฎหมาย ข้อมูลอื่นๆ


Share: