อำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

พม.อ่างทอง ร่วมอำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันแรกทั้ง 7 อำเภอ วันที่ 5 ก.ย.65 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยทีม onehome อ่างทอง และบ้านพักเด็ก ศูนย์คุ้มครอง พมจ. ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ 7 อำเภอ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565″ หรือ “ลงทะเบียนบัตรคนจน” รอบใหม่ ซึ่ง กระทรวงการคลังและหน่วยงานรับลงทะเบียน ได้เตรียมความพร้อมบริการประชาชน ที่เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ได้รับสิทธิการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยโครงการจะเริ่มต้นให้ประชาชนลงทะเบียนไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ก.ย.2565 ถึงวันพุธที่ 19 ต.ค.2565 พร้อมทั้งมอบแม๊สให้กับพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนจากพล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) หรือ ตำรวจไซเบอร์ ที่มอบผ่านทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองให้กับพี่น้องประชาชนคนละ 10 อัน ทั้ง 7 อำเภอที่มาลงทะเบียนในวันนี้ โดยคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียน มีดังนี้ 1 ) มีสัญชาติไทย 2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3) ไม่เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ และที่ต้องย้ำเป็นพิเศษ จะต้องไม่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง สำหรับผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง รวมทั้งต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ไม่มีบัตรเครดิต และในส่วนของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อมูลอื่นๆ


Share: